Loading Events

Lotto Night With YP Belgium – Support TUMO

[ENGLISH VERSION BELOW]

Հարգելի ընկերներ, ուսանողներ, երիտասարդ արհեստավարժներ, ծնողներ, հայրենակիցներ և ոչ միայն,

Սիրով հրավիրում ենք Ձեզ մեր հաջորդ միջոցառմանը, որը կտանի մեզ հիշողություններով ետ դեպի հայտնի լոտո խաղը։ Դուք հնարավորթյուն կունենաք մրցել խորհրդային սերնդի ներկայացուցիչների հետ, ովքեր խաղացել են այս խաղը շատ և շատ անգամներ: Բայց որն ավելի կարևոր է մասնակցելով միջոցառմանը Դուք կաջաքցեք մի շատ կարևոր նախաձեռնության՝ օգնելով Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերից երեխաներին մասնակցել Թումո-ի ամառային ճամբարին։

Գումարի հավաքագրման գործում մենք արդեն անցել ենք ճանապարհի կեսը և հուսով ենք միասին հասնել մեր վերջնական նպատակին, որն է հավաքել 1.000 €։

Մուտքը 10 € որը ներառում է: ըմպելիքները, սնունդը և լոտոի քարտերը

Հուսով ենք տեսնել ձեզանից շատերը!

————————–————————–————————–————
Dear friend, student, young professional, parent and fellow Armenian,

It is our great pleasure to invite you to our next event by bringing back memories of the famous Lotto game. Not only will you be able to compete with the older Soviet born generation who played this game more often than they should have, but more importantly you will be contributing to a great cause.

By participating in this event, you will help us gather the amount we need in sending children of border villages in Armenia to the TUMO summer camp. We have reached half our target and and together we will get to our final goal, which is 1.000 €

Entree fee: 10€ (including drinks, food and bingo card)

Hope to see many of you then!

 

YP Belgium Steering Committee